Program za obračun zarada

Program sadrži sve što je potrebno za obračun zarada .

Program za obračun zaradaOdredbama Zakona utvrđeno je pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) i ugovorom o radu. Zakonom su samo propisani osnovni elementi zarade, dok se opštim aktom odnosno ugovorom o radu za grupu poslova ili za pojedine poslove, bliže uređuju elementi na osnovu kojih se određuje visina zarade zaposlenog.


U skladu sa članom 33. Zakona, ugovor o radu između ostalih obaveznih elemenata treba da sadrži: novčani iznos osnovne (bruto) zarade na dan zaključenja ugovora o radu; elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog; rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo. Međutim, ugovor o radu ne mora da sadrži navedene elemente, pod uslovom da su oni utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca u skladu sa zakonom, u kom slučaju u ugovoru mora da se naznači akt kojim su ta prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu. Ovo ne važi za novčani iznos osnovne zarade iz razloga što je zakonom utvrđeno da ugovor o radu mora da sadrži novčani iznos (bruto) osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu.U kratkim crtama

Program sadrži sve šifarnike, stope poreza i doprinosa, kategorije za oslobađanje od istih, tipovi poreza i doprinosa, šifanik za obračun poreza i doprinosa.


Tipovi obračuna, tipovi primanja, vrste primanja, način zapošljenja, zanimanje, kvalifikacija.


Šifarnici kreditora, šifarnici obustave rada, šifarnici radnih jedinica, radnika.


Šifarnici organizacija za zapošljavanje, šifarnik osiguranih članova porodice, šifarnik vrste bolovanja.


Tipovi isplatioca, vrsta identifikacije radnika, vrsta primaoca prihoda, vrsta prihoda, olakšica, benificirani radni staž, vrsta identifikacije isplatioca, osnov podnošenja žalbe.


Obračun zarada, unos časova rada - primanja, automatski obračun zarada, zaključavanje obračunskog perioda, provera spiska obračunatih radnika.


Pregled pojedinačnih primanja radnika, pregled zbirnih primanja, pregled zarada, pregled naloga za knjiženje, pregled obračuna po mesecima .


Evidencija podataka za PPP obrazac.


Štampa obračunskih lista, obrazac M4, PPP, potvrda o visini primanja i dužini radnog staža, liste za ugovorene radnike, obrazci za NSZ, štampa spiskova radnika, minulog rada, rešenje o otkazu.


Kontakt

  •   35212 Plažane , Despotovac,
         Pomoravski okrug
  •   +381 63-70-355-72
  •   +381 69-63-11-66
  • ssp@sretenovicsoft.rs

O Sretenović Soft Pro

"Sretenović Soft Pro" je agencija za izradu softvera. Našim klijentima već dugi niz godina pružamo mogućnost lakšeg i efikasnijeg rada korišćenjem našeg softvera


Pročitaj više
Copyright © 2016 sretenovicsoft.rs . All rights reserved.